Art

บุคลิกภาพกับการสัมภาษณ์

บุคลิกภาพกับการสัมภาษณ์งานนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่อ

Written by marker berg
· 0 sec read >

บุคลิกภาพกับการสัมภาษณ์งานนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญ

เนื่องจากบุคลิกภาพเป็นสิ่งแรกลำดับต้นๆ เปรียบเสมือนหน้าต่างบานแรกที่ผู้สัมภาษณ์จะสามารถสัมผัสตัวตนของผู้เข้ามาสัมภาษณ์งานได้ เราจึงต้องหมั่นฝึกฝนปรับปรุงบุคลิกภาพ ส่วนตัวเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมีเสน่ห์ ทั้งยังเป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะกายนิสัย ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งบุคลิกภาพหลักๆ แบ่งได้เป็นสองส่วนด้วยกัน 

บุคลิกภาพ  ส่วนแรก คือ บุคลิกภาพภายใน เช่น ความรู้สึกนึกคิด การแสดงออกทางกาย อุปนิสัย วิศัยทัศน์มุมมองต่างๆ คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากตัวตนของเรา ในส่วนนี้เราต้องฝึกการปรับเปลี่ยนทางการปฎิบัติตนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างลักษณะให้มีภาพลักษณ์ที่ดี

บุคลิกภาพส่วนที่สอง คือ บุคลิกภาพทางกาย เช่น การแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึงการรักษาความสะอาดส่วนตัวนั้นก็เป็นการเสริมภาพลักษณ์ไปในทางที่ดี รวมถึง การแต่งกายที่เหมาะกับกาลเทศะ ย่อมบ่งชี้ถึงตัวตนได้ส่วนนึง เนื่องจากบุคลิกภาพเป็นสิ่งแรกที่ผู้คนภายนอกสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นตัวเรา เราจึงไม่ควรมองข้ามความสำคัญในส่วนนี้ 

บุคลิกภาพยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้การสัมภาษณ์งานของเราน่าดึงดูด น่าค้นหา ต่อผู้สัมภาษณ์งานได้อีกด้วย ซึ่งผู้สัมภาษณ์ก็สามารถเล็งเห็นคุณลักษณะบุคลิกภาพของตัวเราได้ชัดเจนมากขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเราได้เช่นกัน บุคลิกภาพยังเปรียบเสมือนการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเอง เนื่องจากเป็นการสร้างจุดเด่นที่น่าสนใจ เป็นการสร้างลักษณะเฉพาะตนให้น่าจดจำ

ทั้งนี้เราควรให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นๆด้วยอย่างเช่น ความตรงต่อเวลา กิริยามารยาท หรือ การพรีเซนต์แสดงตัวตนด้วยท่าทางที่สุขุม ก็สามารถสร้าง First Impression ให้กับผู้สัมภาษณ์ได้เช่นกัน ซึ่งเราควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์ในการตอบคำถามต่างๆ ในเชิงบวกเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อตัวเรา

 

ใส่ความเห็น